Hotels and recreation facilities near the Ilskiy settlment

Hotel of the Praskovia Sports Center

Address: 15 Belichenko street, Ilskiy. Tel.: (86166) 69-5-99

 

Tet-a-Tet Hotel

Address: Kalinina street, Severskaya. Tel.: 8-918-332-61-31

 

VIP Complex

Address: 46 km on the left side, Cossack village of Severskaya, Krasnodar-Novorossiysk federal motor road. Tel.: 918-339-50-42

Avto-Mir

Address: 43 Suvorova street, Chernomorsky. Tel.: 2-63-70

 

Nikolino Hotel Complex

Address: 26 Vinogradnaya street, Ubinskaya. Tel.: (86166 5-17-07

 

Kazachy Dom Hotel

Address: 34 Partizanskaya street, Ubinskaya

 

Dubrava Recreation Facility

Address: after 6km, Ubinskaya. Tel.: 918-67-18-430

 

Country Leisure Club

Address: 81, Engelsa street, Severskaya. Tel.: 905-475-43-95, 905-475-43-95, 8-918-183-62-68

 

Sober Hotel

Address: 42 Naberezhnaya street, Ubinskaya. Tel.: 929-824-44-00, 929-824-44-00

 

Hunters' House hunting and fishing facility

7 km from Severskaya stanitsa. Tel.: 903-003-26-50, 2-14-51